عرق كاسني
خواص دارويي:مقوي معده - مدر - صفرابر - تب بر - تصفيه كننده خون
نوع گياه مورد استفاده جهت تقطير:
كاسني Cichorium
Compositae از تيره
مناطق رويش يا كشت:نقاط كوهستاني ايران ، اطراف تهران ، آذربايجان ، گيلان ، فارس ، بلوچستان ، آبادان ، خراسان
مواد موثره:شيكورين ، سيكورين، سيكوري ئين